Jdi na obsah Jdi na menu
 


Víte,že ?

Základy první pomoci - resuscitace

 První pomoc spočívá především v zajištění těchto základních životních funkcí: Obrazek

 • vědomí
 • dýchání
 • krevní oběh

Absence kterékoliv z těchto životních funkcí vede k bezprostřednímu ohrožení života a je nezbytné zahájení okamžité první pomoci.
1/ BEZVĚDOMÍ
  stav, který je způsoben např. úrazem hlavy, onemocněním mozku, otravou, nebo nedostatečným zásobením mozku okysličenou krví postižený nereaguje na oslovení, ani na bolestivé zevní podněty ohrožení života spočívá v nedostatečné průchodnosti dýchacích cest, kdy v důsledku ochabnutí svalstva dojde k tzv. zapadení jazyka a měkkého patra. základem první pomoci je zprůchodnění dýchacích cest vyčištěním ústní dutiny, uložení nemocného na záda, záklon hlavy, podložení krční pateře a předsunutí dolní čelisti.
2/ BEZDEŠÍ
  postižený má modravé zbarvení obličeje, ušních lalůčků, prstů rukou na hrudníku nelze rozeznat žádný pohyb a dech není slyšitelný jedná se o kritické ohrožení života postiženého, kdy v důsledku neokysličování krve dochází ve velmi krátké době /do 5 minut/ k nezvratným změnám na mozkové tkáni a srdečním svalu. Bez pomoci takto postižený člověk rychle zmírá. okamžitou a zcela nezbytnou první pomocí je uvolnění dýchacích cest a zahájení dýchání z úst do úst umělé dýchání zahajujeme dvěma hlubokými vdechy a dále pokračujeme v dýchání s frekvencí cca 15/min. jednou rukou držíme předsunutou dolní čelist postiženého, druhou ucpáváme nosní křídla a zároveň udržujeme hlavu postiženého v záklonu.
3/ ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU
  zástava srdce a s ní spojená zástava krevního oběhu způsobuje velmi rychlou smrt lidského organismu v důsledku přerušení dodávky kyslíku buňkám /do 5 minut/. příčinou může být nedostatek kyslíku v srdečním svalu jako konečný důsledek dušení, srdeční infarkt, porucha srdečního rytmu nebo pokročilé stadium šoku. příznakem je mrtvolný vzhled postiženého, nehmatný tep na velkých tepnách /např.krční/, bezdeší a rozšířené oční zornice bez reakce na osvit. okamžitou a zcela nezbytnou první pomocí je zahájení tzv. kardiopulmonální resuscitace – to znamená zevní masáži srdce spojené s umělým dýcháním zevní srdeční masáž provádíme 2 cm nad dolním okrajem hrudní kosti s rukama přeloženýma přes sebe a s napnutými lokty. Hloubka stlačení se musí pohybovat podle konstituce pacienta od 4-6 cm. Současně provádíme umělé dýchání. Poměr dýchání : kompresi hrudníku je ve všech případech 2:15,u novorozenců 1:3(hloubka masáže 3cm) ObrazekObrazek

 Závěr

Po úspěšně ukončené resuscitaci (postižený má obnovené dýchání a krevní oběh) se postižený dává do stabilizované polohy (poloha na boku) a průběžně se kontrolují vitální funkce. Je nutné zajistit i tepelný komfort, popřípadě ošetřit další poranění. Od postiženého nikdy neodcházíme!

Nové značení požárních vozidel podle vyhlášky č.49/2003 Sb.

 Zásahové automobily se dělí podle kostrukce na: Obrazek

 • silniční podvozek - 1
 • Smíšený podvozek - 2
 • Terénní podvozek - 3
Zásahové automobily se dělí podle hmotnostní třídy:
 • Velmi lehké do 2000Kg - UL
 • Lehké 2000Kg-7500Kg - L
 • Střední 7500Kg-14000Kg - M
 • Težké nad 14000Kg - S
Zásahové automobily se dělí podle rozsahu výbavy:
 • Redukované - R
 • Rozšířené - V
 • Technické - T
 • K hašení lesních požárů - LP
Dále se do označení udává objem nádrží každého hasiva a pěnidla.U kombinovaného automobilu se značí objemy všech hasiv,např. 2000/2000/4000 atd. Označení CAS (cisternová automobilová stříkačka) zůstává,jen se výkon čerpadel udává vždy v osminásobkách,tzn.,že např.CAS25 už bude CAS24.Můžou tedy být např.CAS 8,16,24,32.
Staré označení je například CAS25 Š706 RTHP a nové CAS24 M2R 3500/200.

Jak se označují nebezpečné látky na silnicích a železnicích?

Silniční (ADR) a železniční (RID) přeprava nebezpečných látek se řídí mezinárodními dohodami, které ukládají patřičné značení. Nejprůkaznějším je oranžová tabulka 40x30 cm, rozdělená na dvě části, ve kterých jsou napsány číselné kódy – KEMLER kód nahoře a UN kód dole. 

Tabulka označující chlór. Obrazek
Vrchní číslo je tzv. Kemler kód:   - můžeme podle něj určit, jaké nebezpečí nám od látky hrozí   - je složen ze dvou nebo tří čísel, někdy doplněných písmenem X   - čísla jsou od 2 do 9, každé z nich má svůj význam pro přepravovanou látku:

2 – uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí
3 – vznětlivá pára kapaliny nebo vznětlivý plyn
4 – hořlavá pevná látka
5 – látka s oxidačními účinky (schopná samovznícení)
6 – jedovatá látka
7 – radioaktivní látka
8 – žíravá látka
9 – látka s nebezpečím prudké reakce (samovolný rozklad)
X – látka nesmí přijít do styku s vodou (uvádí se před číslicí)

Pokud jsou čísla v Kemlerově kódu zdvojená či ztrojená, znamená to stupňování nebezpečí (např. 3 – hořlavá kapalina, 33 – lehce hořlavá kapalina).
Spodní číslo je tzv. UN kód:
Podle něj však běžný smrtelník, který nemá co dočinění s hasiči, chemickým průmyslem či s firmou zabývající se přepravou nebezpečných látek nepozná nic. Zpravidla čtyřmístné číslo má přidělená každá nebezpečná látka schopná přepravy. Těchto látek je samozřejmě několik tisíc, proto existují speciální databáze,ne však běžně přístupné.
  Pokud na cisterně je vepředu a vzadu jen prázdná oranžová tabulka,znamená to,že převáží více druhů látek najednou.

Jak se připravit na povodně?

V případě bezprostředního ohrožení vyhledejte úkryt na bezpečném vyvýšeném místě! Doporučená preventivní opatření :

 • vchodové dveře a sklepní okénka zabezpečte pytli s pískem nebo zeminou a zapřete trámky
 • uzavřete okna
 • vyčistěte odtok do kanalizace
 • vyvezte své automobily na bezpečné vyvýšené místo
 • připravte si trvanlivé potraviny a pitnou vodu, bateriový rozhlasový přístroj a bateriovou svítilnu
 • cenné předměty a vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater nebo na půdu
 • zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte pro ně krmivo a pitnou vodu
 • vypněte a uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu
 • odstraňte z dosahu povodně nebezpečné látky, které by ve styku s vodou mohly způsobit mimořádnou událost např. ropné produkty, kyseliny, zásady, jedy atd.
 • připravte si zavazadlo pro krizové situace s doklady, penězi a cennostmi, trvanlivými potravinami a pitnou vodou, osobními léky, hygienickými potřebami, věcmi osobní potřeby, dekou nebo spacím pytlem, svítilnou a malým bateriovým přijímačem
 • vezměte si nepromokavou obuv a oděv
 • o ohrožení povodní informujte své sousedy a okolí
 • pomáhejte dětem, starým, nemocným a tělesně postiženým
 • o vývoji situace budete informováni na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas Hradec Králové, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
 • dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
 • do průhledného nepromokavého obalu si připravte informaci o své případné evakuaci
 • pro případ nutné pomoci záchranářů umístěte do okna ve vyšších patrech bílé prostěradlo nebo ručník

Hodnosti bezpečnostních složek.

 K rychlému rozlišení funkcí u bezpečnostních složek slouží hodnostní označení.U Obrazekkaždé složky tomu je trochu jinak.U Hasičského záchranného sboru ČR se hodnost zvyšuje počtem odsloužených roků ve služebním poměru,nebo po přidělení funkce,kterému hodnost odpovídá.Hodnost se také zvyšuje např.při doplnění vzdělání (VŠ).Stejně je tomu také u POLICIE ČR či HZS podniku.U dobrovolných jednotek hodnost označuje pouze funkční zařazení.A jak vypadají hodnosti v České republice se dozvíte ZDE >>      Pro pracovní stejnokroje jsou hodnosti ZDE >>

zdravotní způsobilosti

S účinností od 1.ledna 2004 pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách dobrovolně nebo na základě pracovněprávního vztahu nebo zaměstnanců podniků vykonávajících službu v jednotkách HZS podniků platí nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků dále.
Více o zdravotních prohlídkách zde.....(doc)

Hasiče voláme když:

Hasiče voláme když:
hoří,
stala se dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí, se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd …), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.
Linku 150 se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!

Jak se zachovat, když obdržíme podezřelou poštovní zásilku (dopis, balíček)?

 S podezřelou zásilkou netřepejte ani nevyprazdňujte její obsah. Uložte obálku nebo Obrazekbalíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru. Poté opusťte místnost, umyjte se vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 ( Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od nás převezme a odveze jí k ověření obsahu. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesilatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že obsahuje prášek nebo jakýkoli podezřelý předmět.

Jak si chráníme dýchací cesty a povrch těla při krátkodobém pobývání v zamořeném prostředí ?

Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tom případě je nezbytně nutné chránit si dýchací cesty a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášťnebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

Co musíme udělat, když uslyšíme zvuk sirény ?

 Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimníchstadionů. Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.
Varovné signály: V České republice máme od 1.11.2001 jeden varovný signál:
* Všeobecná výstraha - 140s kolísavý tón Dřívější signály Katastrofa, Nebezpečí zátopové vlny, Všeobecná výstraha (v původní verzi) jsou dnem 31.10.2001 zrušeny.
* Požární poplach - přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty nebo přerušovaným signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Co uděláme, když jsme vyzváni k evakuaci?

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou. Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo,uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla :
osobní doklady, peníze a cennosti,základní trvanlivé potraviny a tekutiny na 3 dny, osobní léky a další zdravotnické potřeby,toaletní a hygienické prostředky, jídelní potřeby , předměty denní potřeby (šitíčko, nůž, provázek, otvírák na konzervy), bateriová svítilna, zápalky, zapalovač,malý bateriový rozhlasový přijímač, spací pytel, deka, přikrývka, karimatka,náhradní prádlo,oblečení a obuv,prostředky na ukrácení dlouhé chvíle.

Postup v případě požáru:

Každá fyzická osoba je povinna vsouvislosti se zdoláváním požáru (to neplatí tehdy,pokud jí vtom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké):
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření kzamezení jeho šíření,
- ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení (na linku tísňového volání - 150),
- poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Jak se zachovat při anonymním oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo použití nebezpečné látky ?

 Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou Obrazeksměrováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovouto událost brát vážně. V prvé řadě událost okamžitě oznámíme na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), kteří prověří, zda anonymní oznámení je skutečné nebo falešné. Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíme,opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor nebo se vzdalte co nejdále od tohoto místa. V žádném případě se nezdržujeme vblízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se bude vpříštích minutách dít, nás nutí zůstat vblízkosti tohoto nebezpečného místa. Při odchodu z budovy vezměte s sebou osobní doklady a dodržujte pokyny bezpečnostních složek.

Ochrana před zemětřesením.

Osobní prevence je založena na jednotlivcích. Stručně ji můžeme popsat takto: - měj doma připraveno rádio na baterie, baterku, lékárničku. Nauč se základy první pomoci. Musíš vědět o hlavních uzávěrech elektřiny, vody a plynu. Nedávej na police a skříně těžší předměty.Opři těžký nábytek o zeď, popř. upevni ke zdi,
- při zemětřesení zůstaň klidný. Jsi-li mimo budovu, přesuň se na volné prostranství, aby tě nezasáhly padající předměty. Jsi-li uvnitř, zůstaň uvnitř (nejvíce zranění je při vybíhání vpanice z domů nebo při vbíhání do úkrytů). Přitiskni se, pokud je to možné, k nosné stěně, nebo se schovej pod silnou deskou stolu, nikdy nestůj u okna. Venku se drž dále od elektrického vedení. Pokud možno nezůstávej v úzkých ulicích. Nepoužívej otevřeného ohně. Jsi-li v autě, zastav na otevřeném prostranství a zůstaň ve voze.Nikdy nevstupuj do výtahu, na schodiště a neskákej zokna,
- po zemětřesení poskytni první pomoc sobě a ostatním. Zkontroluj plyn, elektřinu a vodu. Jsou-li poškozeny, zastav je. Poslouchej rádio. Nesplachuj záchod. Nechoď bos, všude mohou být střepy. Vyhni se poškozeným budovám. Dodržuj pokyny záchranářů.

   Popis účinků zemětřesení (podle makroseizmické stupnice)
Stupeň I - člověk otřes nepozoruje, lze ho zaznamenat pouze přístroji.
Stupeň II - pociťují velmi citliví lidé, kteří se nacházejí v naprostém klidu a ve vyšších patrech budov.
Stupeň III - lehké zemětřesení, je pociťováno malou částí obyvatelstva jako chvění nebo otřes při rychlém přejetí vozu nebo jako nezvyklý pocit změny rovnováhy, slabé praskavé zvuky ve stropě a podlaze.
Stupeň IV - mírné zemětřesení, uvnitř domu je pociťováno mnoha lidmi podle chvějících se nebo lehce kolísavých pohybů nábytku, jejichž následkem sklenice a nádobí na sebe naráží a řinčí. Řinčí i okna, praskají dveře, trámy a podlaha. Toto hnutí vyvolává strach unervózních dětí.
Stupeň V - dosti silné zemětřesení, je pociťováno mnoha lidmi vně i uvnitř budov, je pozorováno ve všech bytech, lidé mají pocit, jako by v domě spadl těžký předmět, člověk i s židlí a lůžkem se potácí jako na lodi při vzdutém moři, rostliny a větve se pohybují. Volně visící předměty se kývají, elektrické světlo přerývaně svítí nebo zhasíná následkem dotyku drátů vedení, obrazy klepou o stěny. Všichni spící se probudí. Zvířata jsou neklidná.
Stupeň VI - silné zemětřesení, vzbuzuje strach, mnozí utíkají na volné prostranství, někteří se domnívají, že upadnou. Tekutiny v nádobách se pohybují, obrazy padají ze stěn, knihy z poliček. Většina nádobí se rozbije. Stojící kusy nábytku padají nebo se posunují. Objevují se jemné trhliny v omítce.
Stupeň VII - velmi silné zemětřesení, padají a rozbíjejí se těžké předměty v bytech. Vodní toky a jezera se vlní a zakalují. Četné domy jsou mírně poškozeny, objevují se slabé trhliny ve zdech, komíny jsou poškozeny trhlinami, padají tašky ze střech. Lidé vybíhají ven, vládne strach a panika.
Stupeň VIII - bořivé zemětřesení, kmeny stromů se kymácejí a lámou, nábytek se posunuje a převrací. Sochy, pomníky a náhrobky padají. Pevně postavené budovy jsou rozpukány, vznikají trhliny ve zdivu a domech, většina komínů se zřítí. Mezi lidmi panuje všeobecná panika a zděšení. V půdě se objevují menší trhliny.
Stupeň IX - pustošivé zemětřesení, dobré domy evropského typu jsou silně poškozeny a jsou neobyvatelné, některé budovy jsou posunuty po kamenném spodním základu. Dochází ksesuvu svahů.
Stupeň X - ničivé zemětřesení, většina kamenných staveb je do základů zničena, dřevěné budovy jsou těžce poškozeny. Násypy hráze a mosty jsou poškozeny nebo zničeny. Kolejnice jsou zohýbány, rovněž i potrubí v zemi. V dlažbě a v asfaltu vznikají trhliny. Sesouvají se svahy, jsou poškozeny regulace vodních toků, voda je vržena na břeh a vznikají nová jezera.
Stupeň XI - zemětřesná katastrofa, neodolá žádná stavba běžného typu, roztrhají se mosty, pilíře se zlomí, dochází k roztržení hrází, přetržení potrubí, ke zřícení skal, ke změnám v řečištích vodních toků.
Stupeň XII - velká zemětřesná katastrofa, nevydrží žádné lidské dílo ani na povrchu ani pod zemí, pevné skály se trhají a řítí, dochází k rozsáhlým sesuvům půdy, ke vznikům vodopádů, jezer a nových toků řek. Tvářnost krajiny se úplně změní v délce mnoha desítek až několika set kilometrů.